Kosala likabo

Likabo oyo olobi te basala na yango nini

Soki olingi kosunga biso na likabo, nde ekopesa biso nzela ya kokoka kosalisa na lombango esika oyo esengeli na yango makasi. Likabo na yo ekosunga kokokisama ya miango ya motuya makasi kobima na bozangi misolo. Ndakisa, balukiluki na biso basengeli na tango mokuse na makoki misusu mpo na komema bolukiluki yango o liboso makasi. Tokoki kosalisa bango na makabo na biso. Makabo oyo elobami te tosalela yango nini ezali na tina makasi pamba te tosalelaka yango bisika ntina ezali makasi.

Likabo oyo olobi nini basala na yango

Soki ozali na likambo esimbi motema na yo, oyo olingi kopesela likabo, okoki kosala yango. Kasi esengli mpe oyebisa biso na mosala nini tosengeli kosalela likabo na yo. Boye, bokoki kopessa lisungi po na kokokisa miango songolo ya fondation. Ezali na ntina makasi ete likabo na bino esalela bobele likambo oyo bino bopeseli yango.